Sản phẩm

Các loại phụ kiện

Spigot vuông & nắp chụp:

 Kích thước spigot: 50mmx50mmx255mm

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin (HL)  Mạ crome

 Dùng cho kính dày 12mm÷15mm

 Kích thước nắp chụp : Ø100mm

Spigot vuông gắn đế & nắp chụp:

 Kích thước spigot: 100mmx100mmx160mm

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin (HL)

 Mạ crome

 Dùng cho kính dày 12mm÷15mm

 Kích thước nắp chụp : 105mmx105mmx15mm

Spigot tròn & nắp chụp:

 Kích thước spigot: Ø50mmx255mm

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin (HL)

 Mạ crome

 Dùng cho kính dày 12mm÷15mm

 Kích thước nắp chụp : Ø100mm

Spigot tròn gắn đế & nắp chụp:

 kích thước spigot.: Ø50mmx160mm

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin (HL)

 Mạ crome

 Sử dụng kính: 12mm÷15mm

 Kích thước nắp chụp : Ø105mmx15mm

Khóa nâm châm & bản lề:

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin (HL)

 Sử dụng kính: 8mm÷12mm

LAN CAN KÍNH
Các phụ kiện :

* Stand off SO:

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin (HL)

 Mạ crome

 Dùng cho kính 5mm ÷ 15mm

 
Tên SP Đường kính Chiều dài
Stand off SO 01 50mm 35mm
Stand off SO 02 40mm 35mm
Stand off SO 03 32mm 50mm
Stand off SO 04 25mm 25mm
 

 * Stand off Ø60:

 Kích thước : Ø60mmx30mm

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin (HL)

 Mạ crome

 Dùng cho kính 12mm ÷ 19mm

 

 * Stand off Ø50 có điều chỉnh:

 Kích thước : Ø50mmx30mm

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin (HL)

 Mạ crome

 Dùng cho kính 10mm ÷ 15mm 

 

 * Handrail bracket GB01:

 Kích thước : Rod Ø12mm

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin (HL)

 Mạ crome

 Dùng cho kính 10mm ÷ 15mm và tay vịn Ø38mm÷Ø50mm

 

 * Glass bracket GB02:

 Kích thước : 50mmx110mm

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin (HL)

 Mạ crome

 Dùng cho kính 10mm ÷15mm Thickness Glass  Hàn gắn với trụ

 

 * Wallrail Bracket WR 01

 Kích thước : Rod Ø12mm

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin (HL)

 Mạ crome

 Hàn với tay vịn Ø38mm÷Ø50mm

 Gắn vô tường gạch, bêtong 

 

 * Wallrail Bracket WR 02

 Kích thước : Rod Ø12mm

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin (HL)

 Mạ crome

 Hàn với tay vịn Ø38mm÷Ø50mm

 Gắn vô tường gỗ 

 

 * Wallrail Bracket WR 03

 Kích thước: Rod Ø12mm & FB 10x50

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin (HL)

 Mạ crome

 Hàn với tay vịn Ø38mm÷Ø50mm

 Gắn vô tường gạch, bêtong 

 
   

 * Sản phẩm chống trượt:

 Kích thước: Ø32mmx4mm

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin

 

Trench grate

 Kích thước:R 150mm x D 1000mm

 Chất liệu: SS 316

 Đánh bóng: mirror / satin